Founding Director, YYC Data Society

David Shackleton

X
Visit On LinkedIn
v